O nas
Rejestracja
Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Historia SSH SZ RP

Historia Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej (SSH SZ RP) rozpoczyna się w 1945 roku od powstania Biura Meteorologicznego Dowództwa Lotnictwa (BM DL) umiejscowionego w Pruszkowie. Kierownikiem BM DL został kpt. I. Iwczenko. W marcu 1946 kierownikiem BM DL został kpt. M. Goj. W styczniu 1947 BM DL przeniesiono z Pruszkowa do przedwojennego budynku Dowództwa Marynarki Wojennej w Warszawie.
W lipcu 1948, kierownikiem BM DL został por. J. Misiak.

W 1951 kierownikiem BM Dowództwa Wojsk Lotniczych (BM DWL) został A. Stawicki.

W kwietniu 1952 utworzona została Sekcja Meteorologiczna Stanowiska Dowodzenia Lotnictwa Myśliwskiego (SM SD LM) z nieetatowym kierownikiem I. Sadowskim.

W 1953 BM DWL zostało przekształcone w Sekcję Synoptyczną Wydziału Meteorologicznego DWL (SS WM DWL). Kierownikiem został A. Stasicki.

W wyniku zmian organizacyjnych w lipcu 1957, Biuro Meteorologiczne Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (BM DWL i OPL OK) oraz SM SD LM zostały połączone w jedno Biuro Meteorologiczne Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (BM CSD DWL i OPL OK) z siedzibą w Warszawie-Pyrach. Kierownikiem został mjr K. Górka.

W lutym 1959 z DWL i OPL OK wydziela się Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (DW OPK), któremu przyporządkowano Centralne Stanowisko Dowodzenia (CSD), a więc i Biuro Meteorologiczne.

W styczniu 1971 BM CSD zostało przemianowane na Centralne Biuro Hydrometeorologiczne (CBH). Kierownikiem został ppłk K. Górka.

W 1982 w CBH zainstalowano pierwsze dwa komputery MERA 60, a w 1987 pierwsze komputery klasy IBM PC XT i od tego momentu rozpoczyna się era szybkiej komputeryzacji Służby Meteorologicznej Sił Zbrojnych.

W maju 1988 kierownikiem CBH został ppłk M. Ostrowski, a w 1995 ppłk R. Folaron.

Z dniem 1 listopada 1999 na mocy rozkazu Szefa Sztabu Generalnego z dnia 9 sierpnia 1999 r. oraz rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z dnia 23 sierpnia 1999 r. CBH zostało wydzielone z Centralnego Stanowiska Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (CSD WLOP) jako samodzielna jednostka wojskowa i przyjmuje nazwę Centrum Meteorologii Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (CM WLOP). W skład CM WLOP włączone zostały BM Bydgoszcz, BM Dęblin oraz BM Wrocław oraz Lotniskowa Stacja Meteorologiczna (LSM) Okęcie, pełniące rolę ośrodków regionalnych. Dowódcą został płk Romuald Folaron.

Od 20.12.2003 r., w związku z przejściem płk. Folarona do Dowództwa WLOP, pełniącym obowiązki komendanta był ppłk Sławomir Purwin.

Z dniem 1.07.2004 r. zmieniono nazwę Centrum na Centrum Meteorologii Sił Powietrznych (CM SP), a Komendantem został mianowany płk Andrzej Jaśkowiak. W 2005 zlikwidowano BM Dęblin, w 2006 BM Wrocław, a ich jego funkcje przejęło CM w Warszawie oraz Biuro Prognostyczne (BP) Bydgoszcz.

Z dniem 1.01.2007 r., w związku z dalszymi zmianami strukturalnymi oraz funkcjonalnymi w wojskowej służbie meteorologicznej oraz konieczności rozszerzenia zabezpieczenia meteorologicznego poza granicami kraju, ponownie zmieniono nazwę Centrum z Centrum Meteorologii SP na Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (CH SZ RP). Zlikwidowano BP Bydgoszcz, tworząc jednocześnie Biuro Meteorologiczne Mobilne (BMM) w Warszawie. Komendantem został mianowany płk Leszek Kilanowski.

Z dniem 1.01.2011 r. Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeformowało się w Szefostwo Słuzby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracował: m.brzezinski


 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.