Rejestracja
Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.
Zadania SSH SZ RP

Podstawowym celem utworzenia SSH SZ RP była konieczność dostosowania osłony meteorologicznej wojsk do standardów państw Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization – NATO) oraz przepisów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organisation – ICAO). Zachodzące w Siłach Zbrojnych przeobrażenia, po akcesji do NATO, wymusiły radykalne zmiany w zakresie procedur zabezpieczenia meteorologicznego działań lotnictwa. Celem działania jednostki stało się zapewnienie załogom statków powietrznych warunków bezpiecznej realizacji zadań, bez względu na ich przynależność państwową.

Personel jednostki, będący zespołem specjalistów-meteorologów o najwyższych kwalifikacjach, uczestniczy w zabezpieczeniu szkolenia lotniczego wszystkich ćwiczeń wojskowych - krajowych i międzynarodowych, zapewnia osłonę meteorologiczną wojskowych przelotów zagranicznych, bierze udział w pracach Komisji Badań Wypadków Lotniczych MON. Zadaniem szczególnym, wymagającym profesjonalizmu i odpowiedzialności jest zabezpieczenie meteorologiczne przelotów wojskowym transportem powietrznym najważniejszych osób w Państwie.

SSH SZ RP, dla zapewnienia bezpiecznych startów i lądowań statków powietrznych w dowolnym obszarze świata, zbiera, gromadzi i przetwarza w czasie rzeczywistym dane hydrometeorologiczne z obszaru globu ziemskiego. Służba meteorologiczna SP, której ogniwem wykonawczym jest SSH, połączona w ramach systemu ACEWAX (Allied Command Europe Weather Information Exchange) za pomocą łączy przewodowych i satelitarnych, stanowi integralną część służb meteorologiczno-oceanograficznych (METOC) NATO. Dane spoza obszarów krajów członkowskich NATO pozyskuje i przesyła w ramach Globalnego Systemu Teleko-munikacyjnego (Globar Telcommunication System – GTS) Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Stałej Lotniczej Sieci Telekomunikacyjnej (Aeronautical Fixed Telecommunication Network – AFTN) ICAO.

Od marca 2003 roku SSH SZ wraz z trzema innymi wojskowymi ośrodkami prognoz:

  • USAFE Operational Weather Squadron w Sembach - Niemcy;
  • RNLAF Meteorological Group w Woensdrecht - Holadia;
  • Fleet Weather and Oceanographic Centre w Northwood – Wielka Brytania

pełni rolę Regionalnego Centrum Meteorologicznego AFNORTH. Jego zadaniem w tej dziedzinie działalności jest między innymi zapewnienie osłony meteorologicznej sił NATO operujących w rejonie odpowiedzialności AFNORTH - GMGO (German Military Gophysical Office) w Traben-Trarbach (Niemcy), musi zatem przejąć część jego zadania.

 

Zmiany organizacyjne zachodzące w SZ RP stawiają przed jednostką nowe wyzwania, w tym między innymi znaczący udział w osłonie Wojsk Lądowych, dostarczenie danych rzeczywistych i prognostycznych dla ośrodków analizy skażeń, czy opracowanie i wdrożenie metod prognozowania dla nowo wdrażanego sprzętu wojskowego.

Opracował: mjakubowska


 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.