Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.
Prywatnosc

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
 
„ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP z siedzibą w Warszawie, ul. Leśna;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych SSH SZ RP, e-mail: ………………. ;
3) podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; 
4) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego; 
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do pracy w SSH SZ RP na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO);  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są komórki organizacyjne realizujące proces rekrutacji;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia przesłania CV;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z kolejnego procesu rekrutacji;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.”.

Opracował: g.szypulski


 
 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.