Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-138 lub +48 261-828-559(po godzinach służbowych)
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

dla okresu - lipiec 2021

               

 

Program Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP

Przewidywane zagrożenia związane z występowaniem ptaków: LIPIEC 2021

 

 

Program Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP

2021

 

 

 

 

Lipiec 2021

 

 


Informacja o zagrożeniach związanych z występowaniem ptaków dla okresu:

LIPIEC 2021


Zawartość

1. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH – LIPIEC 2021. 4

1.1. Warunki wpływające na występowanie i zachowanie ptaków.. 4

1.2. Migracje/przeloty ptaków.. 4

1.3. Miejsca koncentracji 5

1.4. Lęgowiska. 5

1.5. Obszary MRT. 6

1.6. Lotniska. 6

1.7. Obszary chronione i ważne miejsca koncentracji 6

2. ZAGROŻENIA DLA WYDZIELONYCH OBSZARÓW... 8

2.1. Rejon Północno-wschodni 8

2.2. Rejon Północno-zachodni 8

2.3. Rejon Południowo-zachodni 9

2.4. Rejon Południowo-wschodni 9

3. MAPY. 11

 

 

1. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH – LIPIEC 2021

 

Poniżej wskazano informacje dla okresu lęgowego (lipiec). Dla potrzeb szacowania ryzyka przeloty nad wskazanymi obszarami powinny być określone jako te z podwyższonym stopniem zagrożenia BS (Bird Strike – kolizji z ptakami). Poziom ryzyka, przy tym samym stopniu zagrożenia, uzależniony jest od typu statku powietrznego oraz wysokości i prędkości lotu. Najniższy poziom ryzyka związany jest z wolnymi przelotami pojedynczych śmigłowców, najwyższy zaś z niskimi i  szybkimi przelotami samolotów turboodrzutowych. Dodatkowymi elementami jest też liczba statków powietrznych. Przy przelocie kilku statków powietrznych przez obszar koncentracji ptaków ryzyko dla kolejnych (po pierwszym) statków powietrznych może wzrastać z uwagi na efekt przepłoszenia dużych gatunków ptaków przez pierwsze, nadlatujące maszyny. Ogólne informacje o zagrożeniach związanych z ptakami znajdują się w części ENR 5.6 w AIP Polska.

W miarę możliwości należy zachować minimalną wysokość przelotu 2000 ft AGL w rejonach nad dużymi kompleksami leśnymi, w tym lęgowiskami dużych gatunków szponiastych (bielik, orlik krzykliwy, kania ruda) oraz obszarami największego zagęszczenia gniazd bociana białego (mapa 2, 3, 4, 5).

 

1.1. Warunki wpływające na występowanie i zachowanie ptaków

Pomimo okresów bardzo wysokich temperatur zachowanie i liczebności lęgowych ptaków w Polsce nie odbiegają znacznie od wieloletniego schematu. Z uwagi na początek opuszczania gniazd przez młode ptaki, liczebność niektórych gatunków może znacznie wzrastać na i poza lotniskami. Ponadto wiele gatunków po wyprowadzeniu lęgów, może już formować większe stada np. szpaki, czajki, mewy. Dodatkowy i nagły wzrost obecności ptaków na lotniskach związany może być także z koszeniem obszarów trawiastych oraz okresowym masowym pojawieniem się owadów (np. chrząszczy, mrówek)

 

1.2. Migracje/przeloty ptaków

Migracja może być już dość intensywna w drugiej połowie lipca i to nie tylko w rejonie Wybrzeża, szczególnie w okresach przechodzenia frontów atmosferycznych. W tym okresie intensywniejsza migracja dotyczy ptaków siewkowych, w tym większych gatunków jak kulik wielki, czajka. Lokalnie mogą już występowania liczniejsze koncentracje ptaków siewkowych na spuszczonych stawach hodowlanych, zbiornikach zaporowych czy też w rejonach ujścia Wisły (TR48B) i Redy (TS16A, TR157). Dlatego zaleca się unikać niskich przelotów (poniżej 2000 ft AGL) wzdłuż Wybrzeża, a szczególnie w rejonie ujścia Wisły, Redy i Odry. Migracja drobnych ptaków oraz dużych szponiastych, bocianów nie będzie jeszcze miała miejsca. Pod koniec miesiąca możliwe będą lokalne przemieszczenia się coraz większych stad bocianów białych.

Stale aktualizowane informacje o migracji ptaków dla obszarów przy granicy z Niemcami, dostępne są na stronie programu FlySafe: http://www.flysafe-birdtam.eu/test_de/radar.html.

 

1.3. Miejsca koncentracji  

W lipcu większe koncentracje ptaków dotyczyć będą głównie obszarów licznego gniazdowania. Dotyczy to szponiastych ale także ptaków wodno-błotnych (np. czaple, gęsi, kaczki, mewy i rybitwy) przede wszystkim w rejonach: Biebrzańskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Ujście Warty oraz kompleksu stawów (np. w dolinie Milicza) i płytkich zbiorników wodnych (np. jezioro Druzno). Większość tych obszarów objęta jest systemem ochrony Natura 2000 (tabela 1, mapa 2, 3). Lokalnie koncentracje ptaków związane będą również z pracami polowymi np. sianokosy, żniwa, szczególnie, że zbiega się to z wylotem młodych ptaków z gniazd. Dotyczy to przede wszystkim bociana białego, pustułki, gawrona, kawki. Koczujące stada szpaków mogą już znacznie przekraczać tysiąc ptaków.

Z uwagi na możliwe większe skupiska ptaków należy unikać niskich przelotów w rejonach rozlewisk (kaczki, mewy), a także sortowni odpadów, ubojni i wysypisk śmieci (krukowate, mewy) należy w tych rejonach ograniczać przeloty poniżej 2000 ft AGL.

 

1.4. Lęgowiska  

Aktywność ptaków szponiastych będzie się zwiększać w rejonach największych lęgowisk dużych gatunków (bielik, orlik krzykliwy, orzeł przedni, kania ruda). Z uwagi na bardzo dużą populację lęgową bociana białego (ok 50 tys. par), szczególnie w rejonach o największym zagęszczeniu par lęgowych, zagrożenie będzie stopniowo wzrastać kiedy młode ptaki będą opuszczać gniazda w drugiej połowie miesiąca (mapa 4).

Ze względu na podwyższone ryzyko kolizji oraz ochronę populacji lęgowych bociana białego i dużych szponiastych, nad dużymi kompleksami leśnymi i obszarami największego zagęszczenia gniazd bociana białego, nad wskazanymi obszarami Natura 2000 zaleca się ograniczyć przeloty statków powietrznych na wysokościach poniżej 2000 ft AGL, (mapa 2, 3).

 

1.5. Obszary MRT

W lipcu na poziom zagrożenia na MRT będzie przede wszystkim wpływać lokalna aktywność ptaków w rejonach lęgowisk dużych gatunków (bocian biały, bielik, orlik krzykliwy, ptaki wodno-błotne). W lipcu można spodziewać się zwiększonego poziomu zagrożenia przede wszystkim w północno-wschodniej i wschodniej części Polski (mapa 5).


1.6. Lotniska

Stopniowo wzrastać będzie aktywności ptaków wykorzystujących tereny trawiaste lotnisk jako miejsca odpoczynku i żerowania. Dotyczy to przede wszystkim okresów w trakcie i po koszeniach. Znaczny wzrost liczebności ptaków związany jest z wylotem młodych ptaków z gniazd (pustułka, myszołów, bocian biały, gawron, kawka, szpak). Wzrost liczebności widoczny będzie szczególnie w coraz większych stadach szpaków. W tym okresie szpaki wykorzystują także sąsiadujące z lotniskami ogródki działkowe jako dogodne żerowiska (dojrzewające czereśnie, wiśnie i inne owoce). Koncentracje szpaków mogą już sięgać nawet ponad 5000 osobników w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk. Liczniejsze pojawy stad ptaków będą związane z wykaszaniem terenów trawiastych lotnisk. Wzrastać będzie także aktywność ptaków polujących w powietrzu na drobne owady (np. jerzyk, dymówka, oknówka). Okresowa obecność licznych stad śmieszki może być związana z masowymi wylotami owadów np. chrząszczy, na które ptaki polują w locie na wysokości nawet ponad 1000 ft AGL.

 

1.7. Obszary chronione i ważne miejsca koncentracji

Olbrzymia większość stałych miejsc koncentracji ptaków zlokalizowana jest na obszarach chronionych. Poniżej wskazano najważniejsze w lipcu, miejsca koncentracji ptaków na obszarach chronionych sieci Natura 2000 oraz w rejonach największych składowisk odpadów komunalnych (tabela 1, mapa 2).

 

Tabela 1. Nad wskazanymi obszarami dużych koncentracji ptaków oraz obszarami szczególne ważnych lęgowisk zalecane jest wykonywanie lotów na wysokości co najmniej 2000 ft AGL. Poniżej pokazano znane obszary większych koncentracji ptaków w maju. W tabeli wskazano miesiące, kiedy zagrożenie dla danego obszaru jest zazwyczaj największe (ZG). Informacje w formacie wms dla obszarów Natura 2000 dostępne są na stronach http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/ oraz  http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms. W przypadku składowisk odpadów komunalnych (nr 14-18) wskazano punkt referencyjny, zalecenie obejmuje krąg 2 km od punktu.

 

Miejsca szczególnie istotnych koncentracji ptaków (nazwa oraz oznaczenie zgodnie z Natura2000)

Areas of important bird concentrations (name and code of the Natura 2000 network area),

NR

Obszar

MK

Gatunki/grupy gatunków ptaków

ZG

1

Ostoja Biebrzańska  PLB200006, Bagno Wizna PLB200005, Przełomowa Dolin Narwi PLB200008, Ostoja Narwiańska PLH200024

AA

Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, rybitwy

III-VIII

2

Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Dolina Górnej Narwi PLB200007

AA

Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, rybitwy

III-VIII

3

Ujście Warty PLC800001

AA

Gęsi, kaczki

IX-IV

4

Zalew Szczeciński PLB320005, Zalew Kamień i Dziwna 320009, Delta Świny PLB320002

AA

Gęsi, kaczki, mewy

IX-IV

5

Zatoka Pucka PL220005, Ujście Wisły PLB220004,

A

Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, mewy

IX-IV

6

Zalew Wiślany PLB280010, Jezioro Drużno PLB280013

A

Gęsi, kaczki, mewy

IX-IV

8

Dolina Baryczy PLB020001

A

Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, mewy

IX-IV

12

Ostoja Warmińska PLB280015, Puszcza Piska PLB280008, Puszcza Augustowska PLB200002, Puszcza Knyszyńska PLB200003, Puszcza Białowieska PLC200004

L

Ptaki szponiaste, bocian biały

 

IV-VIII

13

Pogórze Przemyskie PLB180001, Góry Słonne PLB180003, Bieszczady PLC180003, Beskid Niski PLB180002,

L

Ptaki szponiaste

IV-VIII

14

Szadółki k. Gdańska,  N 54019’05 E 18032’30

B

Mewy, krukowate

I-XII

15

Łężyce k. Gdyni,  N 54031’30 E 18022’39

C

Mewy, krukowate

I-XII

16

Konin,  N 52016’28 E 18017’02

C

Mewy, kruki

I-XII

17

Łubna k. Warszawy,  N 52001’52 E 21008’52

C

Mewy, krukowate

I-XII

18

Świnoujście,  N 53052’26 E 14018’48

C

Mewy, krukowate

I-XII

 

Miejsca koncentracji ptaków (MK) oraz wysypiska odpadów:

AA – powyżej 100 000 ptaków,

A – 30 000 -100 000 ptaków,

B – 10 000 - 30 000 ptaków,

C – 5 000 -10 000 ptaków

L – ważne obszary lęgowisk


                                                                                    

2. ZAGROŻENIA DLA WYDZIELONYCH OBSZARÓW 

 

Z uwagi na różnice w występowaniu ptaków, teren Polski podzielono na 4 części z odpowiednio przypisanymi jednostkami lotniczymi (mapa 1). Dla każdego obszaru scharakteryzowano specyficzne zagrożenia związane z występowaniem ptaków. W lipcu na lotniskach będzie wzrastać obecność bociana białego, myszołowa, pustułki szczególnie jeśli prowadzone będą prace wykaszania obszarów trawiastych. Tam gdzie w pobliżu lotnisk znajdują się zbiorniki wodne lub kolonie krukowatych wzrośnie obecność np. śmieszki oraz gawrona. Obecność ptaków polujących w powietrzu np. jerzyk, dymówka, oknówka, uzależniona będzie od występowania drobnych owadów oraz warunków pogodowych.

 

2.1. Rejon Północno-wschodni

Nie ma tu lotnik Sił Zbrojnych RP. W okresach dobrych warunków termicznych lokalnie można oczekiwać zwiększonej aktywności ptaków związanej z karmieniem młodych w gniazdach (np. bocian biały, bielik, orlik krzykliwy, myszołów, kania ruda). Lokalnie mogą występować większe koncentracje ptaków wodno-błotnych (gęsi, kaczki, kormorany, rybitwy, mewy) w rejonach lęgowisk w obrębie obszarów Natura 2000 (Biebrza, Narew, Zalew Wiślany, jez. Druzno). Dlatego nad obszarami leśnymi Warmii i Mazur oraz Podlasia (np. Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Piska, Augustowska, Białowieska, Knyszyńska) zaleca się wykonywanie operacji lotniczych na wysokościach nie mniejszych niż 2 000 ft AGL  (mapa  2, 3, 4). Należy zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko w okresie dziennym dla części MRT przy lotach z duża prędkością z uwagi na lęgowiska dużych ptaków (bocian biały, bielik, orlik krzykliwy), szczególnie w okresach dobrych warunków termicznych (mapa 5).

 

2.2. Rejon Północno-zachodni

Rejon wraz z lotniskami EPSN, EPMI, EPDA, EPOK, EPPR, EPMB. Z uwagi na wzrost młodych ptaków będzie wzrastać zagrożenie związane ze szpakiem, gawronem i wroną siwą. Aktywne będą również duże szponiaste w rejonach ich gniazdowania w dużych kompleksach leśnych. Dlatego nad obszarami leśnymi, szczególnie Ostoi Drawskiej i Puszczy nad Drawą oraz w rejonach liczniejszego gniazdowania bociana białego zaleca się wykonywanie operacji lotniczych na wysokościach nie mniejszych niż 2 000 ft AGL  (mapa  2, 3, 4). Koncentracje ptaków wodno-błotnych (gęsi, kaczki, kormorany) będą dotyczyć lęgowisk głównie w obrębie obszarów sieci Natura 2000 (Słowiński Park Narodowy, rozlewiska Odry, rejon Zalewu Szczecińskiego, południowa część Zatoki Puckiej oraz Druzno). Większe skupiska mew występują w rejonach portów i wysypisk odpadów komunalnych (np. w otoczeniu Gdyni, Gdańska, Pucka, Helu, Darłowa, Ustki, Szczecina). Należy zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko w okresie dziennym dla części MRT (w rejonie Drużno/Zalew i na pograniczu Mazur), przy lotach z dużą prędkością z uwagi na lęgowiska dużych ptaków (bocian biały, bielik, orlik krzykliwy, kania ruda) (mapa 5).

 

2.3. Rejon Południowo-zachodni

Rejon wraz z lotniskami EPKS, EPPW, EPIR, EPLY, EPTM, EPKK. Z uwagi na wzrost młodych ptaków będzie wzrastać zagrożenie związane ze szpakiem, gawronem i wroną siwą. Aktywność dużych gatunków (bocian biały, bielik, żuraw, czapla, kormoran) będzie na tym obszarze generalnie mniejsza niż np. w północo-wschodniej Polsce. Wyjątkami będą rejony większych kompleksów leśnych, rozlewisk i stawów hodowlanych (np. Park Narodowy Ujście Warty, rozlewiska Odry, Dolina Baryczy, a także Noteci, Bzury). W okresach dobrej pogody i dobrych warunków termicznych zaleca się szczególnie nad wymienionymi obszarami wykonywanie operacji lotniczych na wysokościach nie mniejszych niż 2 000 ft AGL  (mapa  2). W porównaniu do innych obszarów Polski poziom zagrożeń dla trasach MRT będzie stosunkowo najmniejszy.

 

2.4. Rejon Południowo-wschodni

Rejon wraz z lotniskami EPWA, EPMM, EPRA, EPDE. Z uwagi na wzrost młodych ptaków będzie wzrastać zagrożenie związane ze szpakiem, gawronem, wroną. Coraz bardziej aktywne będą również duże gatunki: np. bocian biały, orlik krzykliwy.  Należy pamiętać, że prace polowe (żniwa, sianokosy) przyczyniają się do wzrostu obecności bocianów na danym terenie w tym na i w sąsiedztwie lotnisk. Z uwagi na bardzo duże zagęszczenia par lęgowych bocian biały jest najważniejszym gatunkiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu lotniczego w tym rejonie Polski (mapa 3). Większe koncentracje ptaków wodno-błotnych (gęsi, kaczki, kormorany, śmieszka, mewa białogłowa) mogą występować lokalnie w obrębie obszarów zbiorników wodnych (np. Poleski Park Narodowy, kompleksy stawów hodowlanych). W okresach dobrej pogody i dobrych warunków termicznych zaleca się wykonywanie operacji lotniczych na wysokościach nie mniejszych niż 2 000 ft AGL  (mapa  2). Zagrożenie dla tras MRT będzie większe w rejonach liczniejszego gniazdowania dużych gatunków ptaków oraz większych zbiorników wodnych i kompleksów stawów hodowlanych (mapa 5).

 

3. MAPY

 

Mapa 1. Podział obszaru Polski na potrzeby przygotowywanej informacji o zagrożeniach dla ruchu lotniczego, związanej z występowaniem ptaków. Rejon Północno-wschodni (NE), Północno-zachodni (NW), Południowo-zachodni (SW) oraz Południowo-wschodni (SE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Obszary Natura 2000 (szare pola), gdzie zlokalizowane są znaczne koncentracje ptaków w okresie lęgowym - lipiec (pogrubione). Na czerwono wskazano lokalizacje największych składowisk odpadów komunalnych. Numeracja odpowiada zawartości tabeli 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Rewiry lęgowe bielika (niebieskie punkty – nawet do 1500 par w Polsce) oraz orlika krzykliwego (czerwone punkty – ponad 2000 par). Wskazano lokalizację lotnisk Sił Zbrojnych RP wraz z 13 km buforem oraz trasy MRT. Obszary największych zagęszczeń rewirów lęgowych wskazano fioletowymi owalami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Zagęszczenie par lęgowych (gniazd) bociana białego oraz lokalizacja lotnisk Sił Zbrojnych RP wraz z 13 km buforem oraz trasy MRT. Z: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). 2006. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „pro Natura”, Wrocław.