Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.
W związku z awarią systemu informatycznego zabezpieczenie meteorologiczne do chwili usunięcia niesprawności realizowane będzie w ograniczonym zakresie.

dla okresu - czerwiec 2020

               

 

 

 

Program Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP

2020


 

 

 

Maj 2020

 

 

 

Program Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP

Przewidywane zagrożenia związane z występowaniem ptaków: CZERWIEC 2020


 

 

 

 Informacja o zagrożeniach związanych z występowaniem ptaków dla okresu:

CZERWIEC 2020

 


Zawartość

1. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH – CZERWIEC 2020. 4

1.1. Warunki wpływające na występowanie i zachowanie ptaków.. 4

1.2. Migracje/przeloty ptaków.. 4

1.3. Miejsca koncentracji 5

1.4. Lęgowiska. 5

1.5. Obszary MRT. 5

1.6. Lotniska. 6

1.7. Obszary chronione i ważne miejsca koncentracji 6

2. ZAGROŻENIA DLA WYDZIELONYCH OBSZARÓW... 8

2.1. Rejon Północno-wschodni 8

2.2. Rejon Północno-zachodni 8

2.3. Rejon Południowo-zachodni 9

2.4. Rejon Południowo-wschodni 9

3. MAPY. 11

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH – CZERWIEC 2020

 

Poniżej wskazano informacje dla okresu lęgowego (czerwiec). Dla potrzeb szacowania ryzyka przeloty nad wskazanymi obszarami powinny być określone jako te z podwyższonym stopniem zagrożenia BS (Bird Strike – kolizji z ptakami). Poziom ryzyka, przy tym samym stopniu zagrożenia, uzależniony jest od typu statku powietrznego oraz wysokości i prędkości lotu. Najniższy poziom ryzyka związany jest z wolnymi przelotami pojedynczych śmigłowców, najwyższy zaś z niskimi i  szybkimi przelotami samolotów turboodrzutowych. Dodatkowymi elementami jest też liczba statków powietrznych. Przy przelocie kilku statków powietrznych przez obszar koncentracji ptaków ryzyko dla kolejnych (po pierwszym) statków powietrznych może wzrastać z uwagi na efekt przepłoszenia dużych gatunków ptaków przez pierwsze, nadlatujące maszyny. Jest to szczególnie istotne dla niskich przelotów śmigłowców w rejonach miejsc koncentracji gęsi. Ogólne informacje o zagrożeniach związanych z ptakami znajdują się w części ENR 5.6 w AIP Polska.

W miarę możliwości należy zachować minimalną wysokość przelotu 2000 ft AGL w rejonach nad dużymi kompleksami leśnymi, w tym lęgowiskami dużych gatunków szponiastych (bielik, orlik krzykliwy, kania ruda) oraz obszarami największego zagęszczenia gniazd bociana białego (mapa 2, 3, 4, 5).

 

1.1. Warunki wpływające na występowanie i zachowanie ptaków

Pomimo prognozowanej suszy, częste opady deszczu i niższa niż zazwyczaj temperatura, sprawiły, że początek okresu lęgowego nie odbiega od wieloletniego schematu. Niemniej anomalie pogodowe mogą przyczyniać się do tworzenia się lokalnych, lecz krótkotrwałych koncentracje ptaków (np. mew, czajki, szpaka). Ponadto w omawianym okresie z uwagi na okres wysiadywania prze większość gatunków ptaków, liczba ptaków przylatujących na lotniska może spadać.

 

1.2. Migracje/przeloty ptaków

Migracja będzie może być jeszcze intensywniejsza jedynie w pierwszej połowie czerwca w rejonie Wybrzeża, szczególnie w okresach dobrej pogody. Dotyczy to szczególnie obszaru Mierzei Wiślanej, Półwyspu Helskiego. Migracja będzie znacznie mniej intensywna i dotyczyć będzie m.in. średniej wielkości szponiastego - trzmielojada. Pozostała migracja drobnych ptaków będzie słabo zaznaczona i będzie szybko wygasać. Jednak wciąż zaleca się unikać niskich przelotów (poniżej 2000 ft AGL) wzdłuż Wybrzeża.

Aktualne informacje o intensywności migracji w rejonie zachodniej granicy Polski można znaleźć także na stronach programu FlySafe. Dane dla poszczególnych radarów meteorologicznych wskazanych na mapie.: http://www.flysafe-birdtam.eu/test_de/radar.html

 

1.3. Miejsca koncentracji  

W czerwcu większe koncentracje ptaków dotyczyć będą obszarów ich licznego gniazdowania. Dotyczy to szponiastych ale także ptaków wodno-błotnych (np. czaple, gęsi, kaczki, mewy i rybitwy) przede wszystkim w rejonach: Biebrzański Park Narodowego, Park Narodowy Ujście Warty oraz kompleksy stawów (np. w dolinie Milicza), płytkich zbiorników wodnych (np. jezioro Druzno). Większość tych obszarów objęta jest systemem ochrony Natura 2000 (tabela 1, mapa 2, 3). Z uwagi na możliwe większe skupiska ptaków należy unikać niskich przelotów w rejonach rozlewisk (kaczki, mewy), a także sortowni odpadów, ubojni i wysypisk śmieci (krukowate, mewy).

 

1.4. Lęgowiska  

Aktywność ptaków szponiastych będzie większa w rejonach największych lęgowisk dużych gatunków (bielik, orlik krzykliwy, orzeł przedni, kania ruda). Z uwagi na bardzo dużą populację lęgową bociana białego (ok 50 tys. par), uważa się go za jeden z najważniejszych gatunków ptaków dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Polsce. W gminach wschodniej Polski zagęszczenia mogą przekraczać 50 par/100 km2 (mapa 4). Dlatego należy unikać niskich przelotów (poniżej 2000 ft AGL) nad większymi kompleksami leśnymi oraz obszarami największych zagęszczeń bocian, w tym wskazanymi obszarami Natura 2000 (mapa 2, 3).

 

1.5. Obszary MRT

W czerwcu na poziom zagrożenia na MRT będą przede wszystkim wpływać lokalna aktywność ptaków w rejonach lęgowisk dużych gatunków (bocian biały, bielik, orlik krzykliwy, ptaki wodno-błotne). W czerwcu można spodziewać się zwiększonego poziomu zagrożenia przede wszystkim w północno-wschodniej części Polski (mapa 5).


1.6. Lotniska

Liczba i aktywność ptaków wykorzystujących tereny trawiaste lotnisk jako miejsca odpoczynku i żerowania może być dość niska. Dotyczy to także większych gatunków jak pustułka i myszołów, a także bocian, które w czerwcu dużo czasu spędzają w gniazdach wysiadują jaja. Aktywność ptaków polujących w powietrzu na drobne owady: jerzyk, dymówka, oknówka może okresami bardzo wzrastać z uwagi na warunki pogodowe.  Z uwagi na możliwość gniazdowania części gatunków w hangarach (np. oknówki), lub nawet w elementach statków powietrznych (np. pliszka siwa), należy monitorować zarówno hangary jak i stojące poza hangarami statki powietrzne. 

 

1.7. Obszary chronione i ważne miejsca koncentracji

Olbrzymia większość stałych miejsc koncentracji ptaków zlokalizowana jest na obszarach chronionych. Poniżej wskazano najważniejsze w czerwcu, miejsca koncentracji ptaków na obszarach chronionych sieci Natura 2000 oraz w rejonach największych składowisk odpadów komunalnych (tabela 1, mapa 2).

 

Tabela 1. Nad wskazanymi obszarami dużych koncentracji ptaków oraz obszarami szczególne ważnych lęgowisk zalecane jest wykonywanie lotów na wysokości co najmniej 2000 ft AGL. Poniżej pokazano znane obszary większych koncentracji ptaków w maju. W tabeli wskazano miesiące, kiedy zagrożenie dla danego obszaru jest zazwyczaj największe (ZG). Informacje w formacie wms w zakresie obszarów Natura 2000 dostępne są na stronach http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/ oraz  http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms. W przypadku składowisk odpadów komunalnych (nr 14-18) wskazano punkt referencyjny, zalecenie obejmuje krąg 2 km od punktu.

 

Miejsca szczególnie istotnych koncentracji ptaków (nazwa oraz oznaczenie zgodnie z Natura2000)

Areas of important bird concentrations (name and code of the Natura 2000 network area),

NR

Obszar

MK

Gatunki/grupy gatunków ptaków

ZG

1

Ostoja Biebrzańska  PLB200006, Bagno Wizna PLB200005, Przełomowa Dolin Narwi PLB200008, Ostoja Narwiańska PLH200024

AA

Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, rybitwy

III-VIII

2

Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Dolina Górnej Narwi PLB200007

AA

Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, rybitwy

III-VIII

3

Dolina Dolnej Odry PLB320003, Jezioro Miedwie i okolice PLB320005, Ujście Warty PLC800001

AA

Gęsi, kaczki

IX-IV

4

Zalew Szczeciński PLB320005, Zalew Kamień i Dziwna 320009, Delta Świny PLB320002

AA

Gęsi, kaczki, mewy

IX-IV

5

Zatoka Pucka PL220005, Ujście Wisły PLB220004,

A

Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, mewy

IX-IV

6

Zalew Wiślany PLB280010, Jezioro Drużno PLB280013

A

Gęsi, kaczki, mewy

IX-IV

8

Dolina Baryczy PLB020001

A

Gęsi, kaczki, ptaki wodno-błotne, mewy

IX-IV

12

Ostoja Warmińska PLB280015, Puszcza Piska PLB280008, Puszcza Augustowska PLB200002, Puszcza Knyszyńska PLB200003, Puszcza Białowieska PLC200004

L

Ptaki szponiaste, bocian biały

 

IV-VIII

13

Pogórze Przemyskie PLB180001, Góry Słonne PLB180003, Bieszczady PLC180003, Beskid Niski PLB180002,

L

Ptaki szponiaste

IV-VIII

14

Szadułki k. Gdańska,  N 54019’05 E 18032’30

B

Mewy, krukowate

I-XII

15

Łężyce k. Gdyni,  N 54031’30 E 18022’39

C

Mewy, krukowate

I-XII

16

Konin,  N 52016’28 E 18017’02

C

Mewy, kruki

I-XII

17

Łubna k. Warszawy,  N 52001’52 E 21008’52

C

Mewy, krukowate

I-XII

18

Świnoujście,  N 53052’26 E 14018’48

C

Mewy, krukowate

I-XII

 

Miejsca koncentracji ptaków (MK) oraz wysypiska odpadów:

AA – powyżej 100 000 ptaków,

A – 30 000 -100 000 ptaków,

B – 10 000 - 30 000 ptaków,

C – 5 000 -10 000 ptaków

L – ważne obszary lęgowisk


 

 

 

 

 

2. ZAGROŻENIA DLA WYDZIELONYCH OBSZARÓW 

 

Z uwagi na różnice w występowaniu ptaków, teren Polski podzielono na 4 części z odpowiednio przypisanymi jednostkami lotniczymi (mapa 1). Dla każdego obszaru scharakteryzowano specyficzne zagrożenia związane z występowaniem ptaków. W czerwcu na lotniskach może wzrastać obecność bociana białego i innych ptaków w okresie prowadzone wykaszania obszarów trawiastych. W rejonach gdzie występują okresowe gradacje (nagły wzrost liczby owadów) owadów, można spodziewać się lokalnego dużego wzrostu obecności ptaków (np. śmieszki, jerzyka, dymówki, oknówki).

 

2.1. Rejon Północno-wschodni

Nie ma tu lotnisk Sił Zbrojnych Początek czerwca to koniec wiosennej migracja ptaków. Niemniej wciąż w pogodnych dniach, szczególnie z dobrymi warunkami termicznymi lokalnie można oczekiwać aktywności większych gatunków ptaków (także znacznie powyżej 3000 ft AGL). Związanej już przede z okresem gniazdowania (bocian biały, bielik, orlik krzykliwy). Większe koncentracje wodno-błotnych (gęsi, kaczki, kormorany, rybitwy, mewy) będą dotyczyły lęgowisk w obrębie obszarów Natura 2000 (Biebrza, Narew, Zalew Wiślany, jez. Druzno). W tych rejonach oraz nad dużymi obszarami leśnymi Warmii i Mazur oraz Podlasia (np. Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Piska, Augustowska, Białowieska, Knyszyńska) zaleca się wykonywanie operacji lotniczych na wysokościach nie mniejszych niż 2 000 ft AGL  (mapa  2, 3, 4). Należy zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko dla części MRT z uwagi na legowiska dużych ptaków (bocian biały, bielik, orlik krzykliwy), szczególnie w okresach dobrej pogody i dobrych warunków termicznych (mapa 5).

 

2.2. Rejon Północno-zachodni

Rejon wraz z lotniskami EPSN, EPMI, EPDA, EPOK, EPPR, EPMB. W pogodnych dniach z dobrymi warunkami termicznymi lokalnie można oczekiwać zwiększonej aktywności ptaków (także znacznie powyżej 3000 ft AGL) związanej z okresem gniazdowania bocianów oraz dużych szponiastych (np. bielik, orlik krzykliwy, myszołów, kania ruda) (mapa 3, 4). Większe koncentracje wodno-błotnych (gęsi, kaczki, kormorany) będą dotyczyły lęgowisk w obrębie obszarów sieci Natura 2000 (np. rozlewiska Odry, rejon Zatoki Gdańskiej oraz płytkie jeziora jak jez. Druzno). Koncentracje mew lokalnie mogą by