Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

Ochrona danych osobowych
 Informacja 
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 
W wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia rozporządzenie 2016/679, zwanego również „RODO, Szefostwo SH SZ RP przedstawia następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt 3, jest Szefostwo SH SZ RP, z siedzibą w Warszawie ul. Leśna, 02-800 Warszawa. Kontakt 
z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest za pomocą podań składanych w formie papierowej
w siedzibie SSH SZ RP albo listownie na adres siedziby SSH SZ RP ul. Leśna, 
00 – 800 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym związanych z korzystaniem z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Kontakt możliwy jest za pomocą:
podań składanych w formie papierowej w siedzibie SSH SZ RP na adres, ul. Leśna 
02-800 Warszawa (ze wskazaniem na kopercie: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”).
3. Administrator, jako pracodawca, przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działalności socjalnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, z późn. zm.), w tym rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych finansowanych 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, przyznawania, ustalania wysokości, wypłaty i rozliczania tych świadczeń, dochodzenia roszczeń i ochrony środków Funduszu oraz prowadzenia dokumentacji związanej 
z gospodarowaniem Funduszem.
4.     Przetwarzanie danych we wskazanym w pkt 3 celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia praw lub roszczeń). Podstawę prawną przetwarzania danych wrażliwych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych wrażliwych jest dozwolone przez przepisy prawa, jako niezbędne do wypełnienia obowiązków
 i wykonywania uprawnień w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego 
i ochrony socjalnej. 
5.  W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osób uprawnionych do Funduszu 
w przetwarzaniu danych polega na ochronie środków gromadzonych przez Fundusz 
w celu zapewnienia dostępu do świadczeń z Funduszu osobom uprawnionym.
6.   Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym sądom i organom administracji), dostawcom usług pocztowych oraz bankowych – w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.
7.   Dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 3, przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji tego celu, w tym przez okres niezbędny do przyznania, ustalenia wysokości, realizacji i rozliczenia świadczenia z Funduszu oraz dochodzenia praw lub roszczeń związanych z działalnością socjalną Funduszu.
8.   W zakresie i na zasadach określonych w przepisach RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),
żądania sprostowania jej danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (art. 17 RODO),
żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
9.   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna dotyczyć niezgodnego z przepisami RODO przetwarzania danych osobowych. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator przetwarza na podstawie zgody jedynie dane wrażliwe zawarte we wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu. Osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem, jednak może uniemożliwić przyznanie świadczenia z Funduszu.
11. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednakże odmowa podania danych wskazanych we wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu lub umowie o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uniemożliwia skorzystanie ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.
12. Przetwarzając dane osobowe w celu, o którym mowa w pkt 3, Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania.”.
 
..................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
..................................................
           (nr telefonu) 
 
 

Oświadczenie osoby uprawnionej
do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SSH SZ RP
 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, stanowiącą załącznik nr 7 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dostępną na stronie internetowej SSH SZ RP w zakładce: „Ochrona danych osobowych”. 
 
 
       ................................................
                                                                                                  ( podpis pracownika/emeryta/rencisty ) 
 
wróć

 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.