Registration
All data are given in time UTC except for the places where it is expressly stated to the contrary, The data provided on this website are informative!!!


Historia SSH SZ RP

Historia Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej (SSH SZ RP) rozpoczyna się w 1945 roku od powstania Biura Meteorologicznego Dowództwa Lotnictwa (BM DL) umiejscowionego w Pruszkowie. Kierownikiem BM DL został kpt. I. Iwczenko. W marcu 1946 kierownikiem BM DL został kpt. M. Goj. W styczniu 1947 BM DL przeniesiono z Pruszkowa do przedwojennego budynku Dowództwa Marynarki Wojennej w Warszawie.
W lipcu 1948, kierownikiem BM DL został por. J. Misiak.

W 1951 kierownikiem BM Dowództwa Wojsk Lotniczych (BM DWL) został A. Stawicki.

W kwietniu 1952 utworzona została Sekcja Meteorologiczna Stanowiska Dowodzenia Lotnictwa Myśliwskiego (SM SD LM) z nieetatowym kierownikiem I. Sadowskim.

W 1953 BM DWL zostało przekształcone w Sekcję Synoptyczną Wydziału Meteorologicznego DWL (SS WM DWL). Kierownikiem został A. Stasicki.

W wyniku zmian organizacyjnych w lipcu 1957, Biuro Meteorologiczne Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (BM DWL i OPL OK) oraz SM SD LM zostały połączone w jedno Biuro Meteorologiczne Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (BM CSD DWL i OPL OK) z siedzibą w Warszawie-Pyrach. Kierownikiem został mjr K. Górka.

W lutym 1959 z DWL i OPL OK wydziela się Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (DW OPK), któremu przyporządkowano Centralne Stanowisko Dowodzenia (CSD), a więc i Biuro Meteorologiczne.

W styczniu 1971 BM CSD zostało przemianowane na Centralne Biuro Hydrometeorologiczne (CBH). Kierownikiem został ppłk K. Górka.

W 1982 w CBH zainstalowano pierwsze dwa komputery MERA 60, a w 1987 pierwsze komputery klasy IBM PC XT i od tego momentu rozpoczyna się era szybkiej komputeryzacji Służby Meteorologicznej Sił Zbrojnych.

W maju 1988 kierownikiem CBH został ppłk M. Ostrowski, a w 1995 ppłk R. Folaron.

Z dniem 1 listopada 1999 na mocy rozkazu Szefa Sztabu Generalnego z dnia 9 sierpnia 1999 r. oraz rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z dnia 23 sierpnia 1999 r. CBH zostało wydzielone z Centralnego Stanowiska Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (CSD WLOP) jako samodzielna jednostka wojskowa i przyjmuje nazwę Centrum Meteorologii Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (CM WLOP). W skład CM WLOP włączone zostały BM Bydgoszcz, BM Dęblin oraz BM Wrocław oraz Lotniskowa Stacja Meteorologiczna (LSM) Okęcie, pełniące rolę ośrodków regionalnych. Dowódcą został płk Romuald Folaron.

Od 20.12.2003 r., w związku z przejściem płk. Folarona do Dowództwa WLOP, pełniącym obowiązki komendanta był ppłk Sławomir Purwin.

Z dniem 1.07.2004 r. zmieniono nazwę Centrum na Centrum Meteorologii Sił Powietrznych (CM SP), a Komendantem został mianowany płk Andrzej Jaśkowiak. W 2005 zlikwidowano BM Dęblin, w 2006 BM Wrocław, a ich jego funkcje przejęło CM w Warszawie oraz Biuro Prognostyczne (BP) Bydgoszcz.

Z dniem 1.01.2007 r., w związku z dalszymi zmianami strukturalnymi oraz funkcjonalnymi w wojskowej służbie meteorologicznej oraz konieczności rozszerzenia zabezpieczenia meteorologicznego poza granicami kraju, ponownie zmieniono nazwę Centrum z Centrum Meteorologii SP na Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (CH SZ RP). Zlikwidowano BP Bydgoszcz, tworząc jednocześnie Biuro Meteorologiczne Mobilne (BMM) w Warszawie. Komendantem został mianowany płk Leszek Kilanowski.

Z dniem 1.01.2011 r. Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeformowało się w Szefostwo Słuzby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Editor: m.brzezinski


 

Copyright©2007 HS-PAF All rights reserved.